CADS MRP

Số lần xem : 7985

 

CADS MRP  là phần mềm Quản trị sản xuất dành cho doanh nghiệp lớn. Đây là giải pháp Phần mềm có tính đột phá về công nghệ của Công ty CADS, được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ mới hiện đại. Với việc tối ưu hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc lập trình CADS MRP có những ưu điểm sau:
 • Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP – Material Resource Planning): hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất (MPS), phân tích năng lực (Capacity) và nguồn lực (Resource) của hệ thống sản xuất, MRP sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành đồng như gửi yêu cầu mua NVL để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.
 • Định mức NVL và Công thức sản phẩm (Formula & Recipe): cho phép nhà máy xây dựng các định mức NVL cho các loại sản phẩm (Bill of Material). xác định các công đoạn sản xuất và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm. Nhờ vậy, việc quản lí thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.
 •   Quản lí thông tin các công đoạn sản xuất (WIP- Work in Process): cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các NVL xuất ra cho sản xuất tại mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho tứng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang). Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lí điều độ sản xuất. Với đặc thù của Công ty là sản xuất ra thành phẩm phải qua nhiều công đoạn, chức năng này hỗ trợ công tác quản lí một cách tốt nhất.
 • Tính giá thành sản xuất: trên cơ sở xây dựng các định mức NVL, quản lí các công đoạn sản xuất và các chi phí phân bổ khác, chức năng tính giá thành sản phẩm sẽ thực hiện việc tính giá thành thành phẩm chính xác và nhanh chóng.
 • Có thể truy cập Online qua mạng Internet, làm việc mọi lúc, mọi nơi (any time, any where)
 • Quản trị tập trung ngân hàng dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu SQL Server. Quản lý nhiều đơn vị thành viên, chi nhánh, cửa hàng trực thuộc. Hệ thống báo cáo phân cấp theo từng đơn vị và tổng hợp báo cáo hợp nhất.
 • Quản lý số liệu liên năm: Số liệu được truy xuất liên năm, không bị giới hạn bởi năm tài chính hiện hành.
 • Tốc độ xử lý số liệu cực nhanh, nhiều chức năng thông minh, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, với số lượng giao dịch nhiều và yêu cầu quản trị cao.
 • Phân quyền sử dụng theo từng đơn vị, phân quyền quản trị chức năng, báo cáo tới từng bộ phận, người sử dụng
CADS MRP II được thiết kế trên công nghệ:
 • Công nghệ áp dụng: Microsoft.Net
 • Ngôn ngữ lập trình: Vb.Net, C#, Asp.Net
 • Kiến trúc lập trình: Client/Server, Web base
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server
 • Hệ thống Font chữ: Unicode
 • Công cụ thiết kế báo cáo: Component one
CADS MRP gồm 6 phân hệ
1-  Phân hệ Quản lý đơn hàng
 • Quản lý đơn hàng bán SO và đơn hàng mua PO: số lượng nhận, số lượng giao, số lượng đã xuất, tình hình sản xuất của đơn hàng.
 • Việc theo dõi được tình trạng của SO, PO giúp lãnh đạo chủ động trong việc tiến độ giao nhận hang hóa và phản hồi một cách chính xác nhất với khách hàng.
 • Liên kết hệ thống đơn hàng với hệ thống định mức sản phẩm BOM, hệ thống tồn kho nguyên vật liệu để tự động tính toán đưa ra các dự báo, cảnh báo về hàng tồn kho phục vụ cho việc đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong quá trình sản xuất.
2 -  Phân hệ Quản lý kế hoạch sản xuất
 • Xây dựng hệ thống mã vật tư, hàng hóa, sản phẩm
 • Kế hoạch sản xuất
  • Lập kế hoạch mua hàng
  • Tính toán nguyên vật liệu đưa vào sản xuất
  • Tính giá thành kế hoạch dựa vào đơn hàng và định mức
3 -  Quản lý kho
 • Nhập liệu
  • Phiếu nhập, xuất vật tư
  • Phiếu nhập, xuất hàng hóa
  • Phiếu xuất điều chuyển vật tư, bán thành phẩm cho từng công đoạn sản xuất
  • Phiếu nhập, xuất bán thành phẩm, thành phẩm
 • Hệ thống báo cáo:
 • Bảng kê nhập vật tư
 • Báo cáo thẻ kho, sổ chi tiết
 • Báo cáo nhập xuất tồn
 • Hệ thống báo cáo dự trù kế hoạch vật tư
 • Tính toán cảnh báo vật tư theo định mức và thực tế
3 – Phân hệ quản lý định mức sản phẩm
 • Hệ thống số liệu định mức chuẩn hóa nguồn lực doanh nghiệp: Cấu trúc thành phẩm (BOM), quy trình công nghệ, định mức thời gian, định mức chi phí. Khai báo cấu trúc thành phẩm BOM (Bill of Material – BoM) và quy trình Sản xuất (Routing). Trong BoM người dùng có thể dễ dàng định nghĩa các cấu phần về nguyên vật liệu, vật tư trong đó có thể có những cấu phần là bán sản phẩm hoặc là tổ hợp của các cấu phần nhỏ khác. Về phương diện kế toán BoM là cấu trúc chi phí nguyên vật liệu của sản phẩm, về phương diện điều hành sản xuất là cấu trúc các nguồn lực phục vụ sản xuất ra sản phẩm.
 • Áp định mức thành phẩm cho các sản phẩm theo kế hoạch
 • Lệnh sản xuất
 • Báo cáo so sánh số lượng theo định mức và thực tế
4 -  Phân hệ tính giá thành sản phẩm
 • Quản lý sản xuất theo từng công đoạn sản phẩm. CADS MRP được thiết kế mở cho phép điều chỉnh thêm bớt các công đoạn sản xuất phù hợp với yêu cầu thực tế của Nhà máy
 • Quản lý nguyên vật liệu chế dở ở từng công đoạn
 • Theo dõi thành phẩm, bán thành phẩm khi bắt đầu sản xuất cho tới công đoạn cuối cùng kiểm, đóng gói nhập kho thành phẩm
 • Theo dõi hao phí theo định mức, quản lý phế phẩm nhập kho
 • Quản lý các thành phẩm, bán thành phẩm
 • Tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất theo từng công đoạn
 • Cung cấp hệ thống báo cáo thống kê, quản trị phục vụ cho quá trình quản lý điều hành sản xuất.