Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

CADS thông báo cập nhật Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

29/03/2012 Số lần xem: 7934 Ngày 4 tháng 10 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2012.
Những thay đổi có liên quan đến phần mềm như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung “Hệ thống tài khoản kế toán” như sau:
a) Bổ sung tài khoản 171 – “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”.
b) Bổ sung Tài khoản 3389 - “Bảo hiểm thất nghiệp”.
c) Sửa đổi số hiệu tài khoản 431 - “Quỹ khen thưởng phúc lợi” như sau:
    - Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”;
    - Đổi số hiệu tài khoản 4311 - “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531-“ Quỹ khen thưởng”;
    - Đổi số hiệu tài khoản 4312 - “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- “Quỹ phúc lợi”.
d) Bổ sung tài khoản 3533 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.
e) Bổ sung tài khoản 3534 - “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.
f) Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” và bổ sung 2 tài khoản cấp 2 như:
    - Tài khoản 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
    - Tài khoản 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ.
 2. Sửa đổi, bổ sung phương pháp lấy dữ liệu cho một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.

Tin liên quan