Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Chức năng nhận dữ liệu từ Excel bất kỳ vào phần mềm kế toán CADS Finance 4.0 mà không cần định dạng trước

30/10/2017 Số lần xem: 1828 Có thể đổ dữ liệu danh mục tài khoản, hàng hóa, đối tượng, số dư, chứng từ phát sinh như: thu, chi, báo nợ, báo có, nhập, xuất, hóa đơn,... có sẵn trên bảng Excel vào Phần mềm Kế toán CADS Finance 4.0

Tin liên quan