Cads.Models.Service.NewsViewHome NewsViewHome

Triển khai giải pháp Quản trị Doanh nghiệp CADS ERP tại trường Song ngữ Lạc Hồng

31/05/2016 Số lần xem: 13049 Ngày 17/05/2016, CADS ký kết hợp đồng cung cấp giải pháp Hệ thống Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp CADS ERP cho trường Song Ngữ Lạc Hồng (Đồng Nai). CADS ERP được thiết kế với 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. CADS ERP cho phép hạch toán năm chính bắt đầu và kết thúc từ 1/7 năm trước đến 30/6 năm sau.
CADS ERP cho phép doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, tối ưu các nguồn lực của mình theo hướng tin học hóa các quy trình quản lý của doanh nghiệp như: Tài chính Kế toán, mua hàng, bán hàng, kho hàng, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, quản lý nhân sự, tính lương,... Với các thông tin tác nghiệp nói trên, các nhà quản lý sẽ có được các thông tin hữu ích cho việc quản lý và điều hành, trợ giúp ra quyết định
CADS ERP triển khai tại trường Song ngữ Lạc Hồng gồm các phân hệ sau:
  1. Quản trị hệ thống

  2. Quản lý Mua hàng

  3. Quản lý kho

  4. Quản lý Tài Chính (7 phân hệ)

  5. Quản lý nguồn nhân lực (Nhân sự, Tính lương)

  6. Báo cáo quản trị doanh nghiệp

Tin liên quan